WCAG 2.1 – dostępność stron internetowych

WCAG 2.1 – dostępność stron internetowych

WCAG 2.1 – dostępność stron internetowych

Czym jest standard WCAG 2.1

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych WCAG 2.1 określają, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność obejmuje szeroki zakres niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność wzrokową, słuchową, fizyczną, mowy, poznawczą, językową, uczenia się i neurologiczną. Mimo że niniejsze wytyczne obejmują szeroki zakres zagadnień, nie są w stanie zaspokoić potrzeb osób ze wszystkimi rodzajami, stopniami i kombinacjami niepełnosprawności. Wytyczne te sprawiają, że treści internetowe są także bardziej przydatne dla osób starszych, których możliwości zmieniają się wraz z wiekiem, a także często poprawiają użyteczność dla użytkowników w ogóle.

WCAG 2.1 jest opracowywany w ramach procesu W3C we współpracy z osobami i organizacjami z całego świata, a jego celem jest stworzenie wspólnego standardu dostępności treści internetowych, który spełniałby potrzeby osób, organizacji i rządów na całym świecie. WCAG 2.1 bazuje na WCAG 2.0, który z kolei bazował na WCAG 1.0 i został zaprojektowany tak, aby mógł być szeroko stosowany do różnych technologii internetowych teraz i w przyszłości oraz aby można go było testować za pomocą kombinacji testów automatycznych i oceny przez człowieka. Wprowadzenie do WCAG znajduje się w dokumencie Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview.

Dostępność stron internetowych zależy nie tylko od dostępnych treści, ale także od dostępnych przeglądarek internetowych i innych czynników po stronie użytkownika. Ważną rolę w dostępności stron internetowych odgrywają również narzędzia do tworzenia treści.

Istnieją cztery główne zasady dostępności, na których opiera się WCAG. Zasady te znane są pod akronimem POUR (perceivable, operable, understandable, robust). POUR to sposób podejścia do dostępności stron internetowych, polegający na podzieleniu jej na te cztery główne aspekty. Wiele z wyzwań technologicznych, przed którymi stają osoby niepełnosprawne, można opisać za pomocą jednej z zasad POUR.

Perceivable czyli to, co dostrzegalne

Postrzegalność/ widoczność oznacza, że użytkownik może zidentyfikować zawartość i elementy interfejsu za pomocą zmysłów. Dla wielu użytkowników oznacza to postrzeganie systemu przede wszystkim wizualnie, podczas gdy dla innych postrzeganie może być kwestią dźwięku lub dotyku.

Przykłady problemów związanych z postrzegalnością:

 • Nawigacja na stronie internetowej składa się z szeregu linków, które są wyświetlane w różnej kolejności na poszczególnych stronach. Jeśli użytkownik musi na nowo uczyć się podstawowej nawigacji dla każdej strony, jak może efektywnie poruszać się po witrynie?
 • Dokument Worda zawiera wiele słów i zwrotów nieanglojęzycznych. Jeśli języki nie są wskazane, jak technologia asystująca może poprawnie zaprezentować tekst?

Przykładowe rozwiązania:

 • Alternatywy tekstowe – należy zapewnić alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych, tak by można je było zamienić na inne formy, których potrzebują użytkownicy, takie jak duży druk, alfabet Braille’a, mowa, symbole lub prostszy język.
 • Media oparte na czasie – zapewnij alternatywne rozwiązania dla mediów opartych na czasie.
 • Dostosowywalne – tworzenie treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. w prostszym układzie) bez utraty informacji lub struktury.
 • Wyróżniająca się – ułatwiają użytkownikom zobaczenie i usłyszenie treści, w tym oddzielenie pierwszego planu od tła.

Operable czyli to, co użyteczne

Operacyjność/ użyteczność oznacza, że użytkownik może z powodzeniem korzystać z elementów sterujących, przycisków, nawigacji i innych elementów interaktywnych. Dla wielu użytkowników oznacza to korzystanie z technologii wspomagających, takich jak rozpoznawanie głosu, klawiatury, czytniki ekranu itp.

Przykłady problemów związanych z operacyjnością:

 • Treści internetowe zależne od myszki będą niedostępne dla osoby, która nie potrafi posługiwać się standardową myszką.
 • Osoby słabowidzące lub niedowidzące polegają również na funkcjonalności klawiatury. Osoby te mogą sprawnie posługiwać się myszą, ale nie jest to dla nich zbyt korzystne, ponieważ nie widzą, gdzie na ekranie należy kliknąć. Klawiatura jest o wiele łatwiejsza w obsłudze dla osoby niewidomej.

Przykładowe rozwiązania:

 • Dostęp do klawiatury – wszystkie funkcje powinny być dostępne za pomocą klawiatury. Dostępność za pomocą klawiatury jest jedną z najważniejszych zasad dostępności stron internetowych, ponieważ dotyczy wszystkich rodzajów niepełnosprawności i technologii.
 • Wystarczająca ilość czasu – zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.
 • Napady/ ataki – nie projektuj treści w sposób, o którym wiadomo, że może powodować ataki (np. padaczki).
 • Łatwa nawigacja – zapewnij użytkownikom możliwość nawigowania, znajdowania treści i określania, gdzie się znajdują.

Understandable czyli to, co powinniśmy zrozumieć

Użytkownicy powinni być w stanie zrozumieć treść oraz nauczyć się i zapamiętać, jak korzystać z Twojej strony. Treści powinny być spójne pod kątem prezentacji i formatu, przewidywalny w swojej konstrukcji i wzorcach użycia, a także odpowiedni dla odbiorców w swoim głosie i tonie.

Przykłady problemów związanych z operacyjnością:

 • Nawigacja na stronie internetowej składa się z szeregu linków, które są wyświetlane w różnej kolejności na poszczególnych stronach. Jeśli użytkownik musi na nowo uczyć się podstawowej nawigacji dla każdej strony, jak może efektywnie poruszać się po serwisie?
 • Na stronie używa się wielu skrótów, akronimów i żargonu. Jeśli nie są one zdefiniowane, jak użytkownicy niepełnosprawni (i nie tylko) mogą zrozumieć treść?

Przykładowe rozwiązania:

 • Czytelność strony – spraw, aby treść była czytelna i zrozumiała.
 • Przewidywalność – strony WWW powinny być wyświetlane i obsługiwane w przewidywalny i poukładany sposób.
 • Pomoc przy wprowadzaniu danych.
 • Pomoc użytkownikom w unikaniu i poprawianiu błędów.

Robust czyli solidność treści

Treści muszą być na tyle solidne, by mogły być interpretowane w sposób wiarygodny przez wielu różnych użytkowników, umożliwiając im wybór technologii, której używają do interakcji ze stronami internetowymi, dokumentami online, multimediami i innymi formatami informacji. Użytkownicy powinni mieć możliwość wyboru własnych technologii dostępu do treści.

Przykłady problemów związanych z operacyjnością:

 • Strona internetowa wymaga określonej wersji przeglądarki internetowej, aby móc korzystać z jej funkcji. Jeśli użytkownik nie korzysta lub nie może korzystać z tej przeglądarki, w jaki sposób może korzystać z funkcji strony
 • Format dokumentu jest niedostępny dla czytnika ekranu w określonym systemie operacyjnym. Jeśli użytkownik używa tego systemu operacyjnego do codziennych zadań, w jaki sposób może uzyskać dostęp do tego dokumentu?

Przykładowe rozwiązania:

 • Maksymalizacja kompatybilności z obecnymi i przyszłymi agentami użytkownika, w tym z technologiami wspomagającymi.