Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych wszystkich klientów MTA Digital sp. z o.o. jest MTA Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000561985, NIP: 7831727441, REGON: 36172305500000 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
MTA Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
Adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
E-mail: gdpr@mta.digital

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek przedstawienia Klientom niniejszej klauzuli informacyjnej wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Administrator powołał osobę kontaktową w sprawie ochrony danych osobowych w osobie Mateusza Mikołajczyka z którym można się skontaktować poprzez e-mail: gdpr@mta.digital, pisząc na adres korespondencyjny: MTA Digital sp. z o.o.: Mateusz Mikołajczyk, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

Ponadto we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:
– pod adresem e-mail: gdpr@mta.digital
– pod adresem ul. Grudzieniec 102B, Poznań 60-621, w każdy wtorek w godzinach 9:00-16:00

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – podajesz je nam np. przy okazji zawierania umów, wykonania umowy oraz przy okazji realizacji kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, cel przetwarzania oraz czas przechowywania danych osobowych?

W związku z tym, że świadczymy na rzecz naszych Klientów różne usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Ponadto w zależności od celu przetwarzania Twoich danych osobowych, odmienny jest czas przetwarzania tych danych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy je odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania: Zawarcie i wykonanie umowy dotyczącej świadczenia usługmarketingowych/ promocyjnych/ pozycjonowania w wyszukiwarkach (SEO)/ usługi Lead Generation/ wykonania strony internetowej

W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie po to, aby:

 • skontaktować się z Klientem w celu przekazania mu informacji związanych z zamówionymi usługami,
 • w celu należytego świadczenia usług marketingowych/ promocyjnych/ pozycjonowania w wyszukiwarkach SEO/usługi Lead Generation/ wykonania strony internetowej,
 • w celu należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy,
 • do celów fakturowania

Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, kwota transakcji, nazwa banku. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca przetwarzane są następujące dane: firma, NIP, ulica, numer domu lub numer lokalu, kraj, telefon. W przypadku podania imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie w imieniu Kontrahenta, również te dane są przetwarzane.
Podstawa prawna: Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług na Twoją rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Czas przechowywania danych osobowych: będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas świadczenia usług na Twoją rzecz. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług.

Cel przetwarzania: Kontakt z Klientami poprzez formularz kontaktowy
W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie po to, aby udzielić Tobie odpowiedzi zgodnie z zapytaniem złożonym w formularzu kontaktowym.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail
Podstawa prawna: przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Ciebie poprzez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.
Czas przechowywania danych osobowych: będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych za okres sprzed jej cofnięcia.

Cel przetwarzania: Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej https://wppartner.eu/
Zakres danych: w tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności, takie jak:

 • dane behawioralne o sposobie korzystania ze strony internetowej https://wppartner.eu/ przez indywidualnych użytkowników oraz ich preferencjach w tym zakresie, ilości czasu spędzanego na stronie internetowej https://wppartner.eu/ ; ilości wejść na konkretne adresy url (podstrony) z konkretnych fraz lub kanałów mediowych;
 • dane o lokalizacji urządzeń, za pomocą których użytkownicy wyświetlają stronę internetową https://wppartner.eu/;
 • wiek, płeć;
 • inne dane o aktywności użytkowników na stronie internetowej https://wppartner.eu/ oraz na stronach internetowych z nią powiązanych, np. o zamieszczanych komentarzach i recenzjach, aktywności w sieciach społecznościowych;
 • adres e-mail;
 • adres IP, inne identyfikatory internetowe użytkowników, np. login;
 • imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, nazwa firmy, NIP.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Czas przechowywania danych osobowych: będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies.

Cel przetwarzania: Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń. Rachunkowość własna.
Zakres danych: w tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, dane o charakterze księgowym, rachunkowym, finansowym lub dane dotyczące dochodzonego roszczenia (dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody).
Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Ponadto dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tj. ze względu na potrzebę spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa np. obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych).
Czas przechowywania danych osobowych: dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia należytego świadczenia usług dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Dostawcy usług, w tym informatycznych
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy w ramach świadczonych usług. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy.

Dostawcy i partnerzy usług logistycznych, transportowych, doręczeniowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom świadczącym na naszą rzecz usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe.

Obsługa Administratora
Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym). Ponadto przekazujemy Twoje dane osobowe na rzecz podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi audytowe, finansowe, księgowe itp.

Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne Prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Tak, przekazujemy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską w związku z korzystaniem narzędzi informatycznych, których dostawcy mają siedzibę poza Unią Europejską. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z nami.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z oferowanych przez nas usług. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy. Informacje wymagane są oznaczone jako obowiązkowe na stronie internetowej https://wppartner.eu/ albo wskazane jako takie przez naszego pracownika. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na dane wskazane w punkcie 1.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej https://wppartner.eu/ . Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Pliki cookies

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić Klientom korzystanie ze strony internetowej https://wppartner.eu/ , poznać, w jaki sposób się z nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.

Polityka plików cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie https://wppartner.eu/ wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez MTA Digital spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony (więcej informacji poniżej).

Co to jest plik cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowego https://wppartner.eu/ korzysta z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronie internetowej https://wppartner.eu/ umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Pliki cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

Jakich plików cookies używamy?

Na stronie https://wppartner.eu/ mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.

Komunikaty dotyczące zebierania plików cookies

 • Administrator, prowadząc swoją stronę internetową, jest zobowiązany do powiadomienia użytkowników o gromadzeniu plików cookies.
 • Komunikat informujący o stosowaniu plików cookies może mieć następujące, przykładowe brzmienie:
  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności [link do Polityki prywatności]
  lub
  Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie.
 • Administrator stosuje Politykę prywatności np. zgodnie z brzmieniem na stronie trzeciej (Polityka prywatności zawiera klauzulę informacyjną oraz politykę plików cookies).